Liquidation/Konkurs der Ultra Sonic Gruppe

 

Startseite

 

Allgemeine Informationen

News

Hinweise zum Verfahren

Ultra Sonic Holding AG

Ultra Sonic Holding SA
inkl. Subgesellschaften

Ultra Sonic International SA

Sylvin Equities Inc.

Zentauri Overseas Group SA

Asset Treuhand AG

SAM Management Group AG

Links/Downloads

Kontakt

Ultra Sonic International SA

 

 Gläubigerzirkulare Liquidationsverfahren

 Gläubigerformular

 Gläubigerzirkulare + Abtretungsformular Konkursverfahren

-- Gläubigerzirkular Nr. 1 vom 17. Dezember 2021

-- Abtretungsformular

 

 

   

 

© 2012 BAUR HÜRLIMANN AG